Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce
in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Medis – M d.o.o.
Limbuška cesta 78/b 2000 Maribor (v nadaljevanju: podjetje) o namenih in pravnih podlagah,
varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše
podjetje.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna
uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za
obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način naše podjetje
kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag,
ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko glede vseh vprašanj, povezanih z
obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi Splošne uredbe
stopijo v kontakt s kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Suzana Repnik Visočnik

Limbuška cesta 78/b 2000 Maribor

Kontakt: Suzana Repnik Visočnik

E-pošta: suzana@medis-m.si

Telefon: 02 460 53 85

Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v
nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik
je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja,
kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo
enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno,
gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za
  upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je
  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo
  takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva
  upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo
  njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na
  katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Izpolnitev zakonske obveznosti

Na osnovi določil v zakonu podjetje obdeluje predvsem podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča
delovnopravna zakonodaja. Tako podjetje na podlagi zakonske obveznosti za namene zaposlovanja
obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO,
davčna številka, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ipd.

Izvajanje pogodbe

V primeru, ko s podjetjem kot posameznik sklenete pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za
obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje
pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, udeležba na dogodkih, izobraževanjih, promocijah
ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako
vam podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga v skladu s sklenjeno pogodbo, saj
nima potrebnih podatkov za izvedbo. Podjetje lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti
posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o
storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli
zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje
sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na
info@medis-m.si ali z redno pošto na naslov podjetja.

Zakoniti interes

Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si
prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne
pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo
osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s
Splošno uredbo.

Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v
zakonitem interesu. Podjetje tako lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo
iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene
ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh
namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga
telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje
osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za
namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika.
Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih
podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot
zahtevek po elektronski pošti na info@medis-m.si ali z redno pošto na naslov podjetja.

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

V kolikor podjetje nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali
zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje
določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to
soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije,
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti
  (npr. neplačilo računa),
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava
  slik posameznikov na spletni strani podjetja) za namene dokumentiranja aktivnosti in
  obveščanja javnosti o delu in dogodkih podjetja;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi,
lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na
info@medis-m.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost
obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v
kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. Tako lahko podjetje poišče
osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči
njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci za kar podjetje ne potrebujete njegove
privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov
posameznika.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje
na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri
podatki hranijo za časa sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti
trajno.

Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje
hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v
primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru
hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave
ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali
zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa
podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh.
Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave
osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti:
uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti
obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem
interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali
obramba pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali
anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi
zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno
v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem
pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

 • ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, čistilne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr.
  Telekom, Microsoft, Google);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim
osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih
podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Podjetje kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven
držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in
Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz
ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield). Več o Zasebnostnem ščitu
EU-ZDA piše Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/iznos-osebnih-podatkov-v-zda/.

Piškotki

Spletna stran podjetja deluje s pomočjo t.i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki
shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s
katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so
jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je
uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo
ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom
brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali
onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev.
Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju
statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej
ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. Natančna opredelitev katere piškotke
uporablja določena spletna stran podjetja je podano v prilogi.

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
posameznik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki
jih je brskalnik shranil, lahko tudi izbrišete, navodila najdete na spletnih straneh posameznega
brskalnika.

Piškotki na strani

Za ogled piškotkov na strani kliknite tukaj.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno
sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s
protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne
ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem,
izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in
nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih
posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki
točni in verodostojni. Podjetje se bo trudilo, da bodo osebne podatke, ki jih obdeluje, točni in
po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih
podatkov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov.

 • Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere
  podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih
  podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito.
 • Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih
  podatkov.
 • Zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma
  kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti
  poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi,
  povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati,
  če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave
  osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se
  preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
 • Zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu
  upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • Prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos
  svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo
  privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno
  sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po
elektronski pošti na info@medis-m.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Dostop do
posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa
lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem
primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od vas zahtevati
določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le
varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec Informacijskega
pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_seznanitev_z_lastnimi_osebnimi_podatki__Obrazec_SLOP_.doc
V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na
nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca. Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko
vedno obrnete na naše podjetje preko elektronske pošte na info@medis-m.si ali z redno pošto na
naslov podjetja.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani
podjetja: www.medis-m.si, www.eubos.si,
www.cefaly.si, www.sportni-pripomocki.si,
onetouch.medis-m.si, portal.medis-m.si, portal-test.medis-m.si. Z uporabo spletne strani
posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih
podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejel Stanko Obradović dne, 28.02.2019